Imam Mahdi Syiah Akan Merobohkan Masjidil Haram

Sayid Muhammad Kazhim Al-Qazwini dalam kitabnya Al-Mahdi min Al-Mahdi Ila Azh-Zhuhur, hal. 534, dengan judul Mengemabalikan Masjid seperti Semula, meriwayatkan dari Al-Imam Ash-Shadiq, ia berkata,

“Ketika Al-Qa’im muncul, ia akan merobohkan Masjidil Haram sampai ia dapat mengembalikannya pada pondasinya, dan ia akan memindahkan Maqam Ibrahim ke tempat yang semula.”

Selanjutnya Al-Kazhim menjelaskan seraya mengatakan,

“Sepeninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, Masjidil Haram terus diperluas sampai sekarang. Ada penambahan-penambahan halaman dari semua arah. Tetapi kendatipun demikian, hal itu tidak akan sampai pada pondasi lama yang telah ditetapkan oleh Nabi Ibrahim Alaihissalam untuk Masjidil Haram. Sebab, pondasi lama itu dimulai dari Al-Hazwarah, yaitu antara Shafa dan Marwa. Hal inilah yang diriwayatkan dari Al-Imam Ash-Shadiq Alaihissalam ketika ia ditanya tentang tambahan-tambahan yang terjadi pada Masjidil Haram, apakah itu termasuk bagian dari masjid? Ia menjawab, ‘Ya. Mereka tidak akan sampai pada masjid Ibrahim dan Ismail Shallallahu Alaihima’. Dan ia juga mengatakan, ‘Ibrahim Alaihissalam telah menggariskan sesuatu di Makkah antara Hazwarah sampai ke Mas’a. Itulah yang telah ditetapkan oleh Ibrahim,’.”

Sumber: Al-Mushili, Abdullah. Mengungkap Hakikat Syi’ah. Jakarta: Darul Falah

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.